Taal: Taalkeuze

Vaste klanten inlog

 
Inloggen

MVO

Inleiding

Deze   MVO verklaring is opgesteld door  Wesseling  BV.

Wesseling BV vervaardigd behandeltafel, onderzoeksbanken, trimtafels, krukken en aanverwante artikelen. In de eigen fabriek in Zwanenburg worden de frames geproduceerd en gemonteerd. Daarnaast worden in de eigen stoffeerderij alle ligdelen gemaakt.

Wesseling BV neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Zowel vanuit maatschappelijk oogpunt als vanuit de wens en verwachtingen van onze opdrachtgevers.  Deze MVO verklaring is bedoeld om belangstellenden inzicht te geven in de kernwaarden van onze organisatie. Naast een korte uitleg wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent voor Wesseling BV, vindt u in deze verklaring ook  praktijkvoorbeelden.

MVO is een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfsvoering en cultuur. Om in deze verklaring uit te kunnen leggen hoe Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in onze bedrijfsvoering is verankerd, beginnen wij met het omschrijven van het begrip  “MVO”. Bij MVO kiest Wesseling BV voor de best beschikbare oplossingen op het gebied van inkoop, productie en verbruik die realiseerbaar zijn tegen een redelijke kostprijs. Hierbij wordt gestreefd naar een balans tussen People, Planet en Profit. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vanzelfsprekend onderdeel binnen de bedrijfsvoering en bedrijfscultuur. MVO betekent voor Wesseling BV een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en optimaal welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Wij zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaring in acht te nemen en kenbaar te maken bij onze medewerkers, gasten, klanten en leveranciers.


Wesseling BV en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wesseling BV maakt morele keuzes in haar handelen en gaat op een respectvolle manier om met haar mensen, klanten en omgeving. Hierbij respecteren en handelen we conform de wet- en regelgevingen en de algemeen geldende normen en waarden.

De volgende punten zijn voor Wesseling BV van belang bij het Maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  • Oog hebben voor de behoeften van medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden
  • Transparant zijn in haar communicatie naar medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden
  • Duidelijk zijn in het maken van afspraken met medewerkers, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden.

De kwaliteit van onze dienstverlening neemt een belangrijke plaats in binnen onze organisatie. Wij blijven onze medewerkers trainen om onze hoge kwaliteit ook op lange termijn te kunnen waarborgen en investeren in ruime mate in kwaliteit en efficiency voor alle partijen.

Naast het behalen van winst hebben niet alleen de mens en haar ontwikkeling, maar ook de samenleving als geheel en het milieu een centrale plek binnen onze organisatie. Enkele praktijkvoorbeelden  worden  per  deelgebied  nader toegelicht;

  • welzijn van medewerkers (People)
  • milieuvriendelijk ondernemen  (Planet)
  • maatschappelijke verantwoordelijkheid  (Profit)


Welzijn medewerkers:

Eén van de doelen van onze organisatie is het welzijn van onze medewerkers. Het welzijn van onze medewerkers wordt bevorderd doordat er een gezonde, goede en veilige werkomgeving gecreëerd wordt. Goed toegepaste Arboregels zijn in het belang  van  onze  organisatie, onze medewerkers en onze klanten. Voor de fabriek in Zwanenburg van Wesseling BV is een risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opgesteld en getoetst door de Arbodienst.

Wesseling BV investeert veel in een ontspannen en positieve werksfeer door een informele werksfeer te stimuleren en communicatie te creëren waarbij medewerkers een eigen verantwoordelijkheid met veel vrijheid hebben. Daarnaast wordt jaarlijks een personeelsfeest georganiseerd en vinden er geregeld uitjes plaats. Wesseling BV communiceert op een open en eerlijke manier over haar beleid, toekomstplannen en eventuele koerswijzigingen.

Het beleid van Wesseling BV is om onze medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar te houden. Het is gericht op het zo lang mogelijk gezond, gemotiveerd, betrokken en daardoor productief zijn van      onze medewerkers, zowel vanuit het oogpunt van de medewerkers als voor de organisatie. Dit doel wordt bereikt door cyclische functionerings- en beoordelingsgesprekken, waarbij mogelijke opleidingsbehoeften worden vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijk en professionele ontwikkeling van de medewerkers en het belang en de behoeften van het bedrijf. Het volgen van diverse vormen van scholing wordt  binnen de organisatie gestimuleerd  en opleidingen  zijn voor alle medewerkers toegankelijk. Dit leidt regelmatig tot interne  doorstroming,  waardoor  kennis en vaardigheden optimaal gebruikt worden en onze medewerkers geboeid  en  gebonden blijven aan onze organisatie.
 

Milieuvriendelijk  ondernemen:

Een ander doel van onze organisatie is milieuvriendelijk ondernemen. Bij de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten zal naar beste vermogen, de beste technische en economisch verantwoorde maatregelen en voorzieningen worden getroffen om eventuele nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken. Een zo goed mogelijke beheersing en vermindering van milieubelasting is een punt van aandacht in de bedrijfsvoering. Door een geloofwaardig milieubeleid te voeren zijn wij van mening dat wij onze positie als professionele dienstverlener in de markt voor zakelijke bijeenkomsten ook economisch kunnen versterken. Ons beleid is om de activiteiten zodanig te organiseren, dat ze een hoge prioriteit geven aan het voorkomen en verminderen van vervuiling. Ook stellen wij ons zelf doelen voor relevante milieumaatregelen, inclusief de gebruikte grondstoffen en   de diensten van derden, zodat wij onze milieuprestaties voortduren kunnen blijven  verbeteren.

Wesseling BV voldoet aan de eisen die de milieuwet en regelgeving stelt en leeft deze na. Als organisatie willen wij milieubelasting voorkomen en streven wij naar continue verbetering. Mogelijke milieurisico’s die relevant zijn voor de organisatie zijn door ons in kaart gebracht. Naast het produceren van hoogwaardige producten wil Wesseling BV ook op een verantwoorde manier met het milieu  omgaan.

Onze organisatie neemt energiebesparende maatregelen zoals het kiezen van groene stroom daar waar mogelijk, het aanbrengen van isolatie en energiezuinige materialen, apparatuur en verlichting in het gebouw. We attenderen op onnodig energie- en waterverbruik, verminderen van papierverbruik,  afvalscheiding, vermindering van plastic afval door het gebruik van koffie en theemokken i.p.v. plastic bekers

Tot slot worden alle nieuwe leveranciers zorgvuldig gekozen. Wij stellen hoge eisen aan producten die wij inkopen voor de dagelijkse bedrijfsvoering, maar doen dit ook voor de producten welke wij verkopen.


Maatschappelijke  verantwoordelijkheid:

Bij maatschappelijke verantwoordelijkheid staat voor Wesseling BV relatie met haar (directe) omgeving centraal waaraan wij een actieve bijdrage willen leveren. Door op een bewuste wijze met  de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan neemt Wesseling BV haar maatschappelijke verantwoording op verschillende manieren.

Wesseling BV biedt transparantie in financiële verantwoording door het deponeren van onze balans en resultatenrekening bij de Kamer van Koophandel. Onze financiën zijn ondergebracht bij  een verantwoorde bank.

Wesseling BV draagt zorg voor een positieve bijdrage aan de lokale economie, door  voornamelijk medewerkers uit de regio aan te trekken, dit levert ook voordelen voor het milieu   op. Wesseling BV sponsort daarnaast ook verschillende lokale organisaties.

Wij informeren onze werkrelaties (klanten/opdrachtgevers, vakgenoten en leveranciers) dat wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.